Koordinátori

Koordinátor ľudských práv a výchovy proti šikanovaniu

Mgr. Marika Bučová


Koordinátor primárnej prevencie (5.-9. ročník)

Ing. Tatiana Šimonová


Koordinátor primárnej prevencie (1.-4. ročník)

Mgr. Ivana Mičúchová Petrusová


Kde nás nájdete?

Budova B (1. stupeň), tabletová učebňa, 3. poschodie
Budova C (2. stupeň), kabinet špeciálneho pedagóga, prízemie

Konzultačné hodiny

Pondelok: 13:05 - 14:30


Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje primárnu prevenciu závislostí a ďalších sociálno-patologických javov v spolupráci s celým pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy, koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú.

Školská prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov.

Hlavné ciele školskej prevencie:

  • prevencia sociálno-patologických javov (závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita),
  • propagácia zdravého životného štýlu a zdravia,
  • realizácia aktivít a programov na formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti odolnej voči sociálno-patologickým javom.
Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!