Zdravotnícky pracovník

Bc. Mária Plačková 

Kde ma nájdete?

Miestnosť K7 (Telocvičňa)


Zdravotnícky pracovník na škole:

  • vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu a iné,
  • zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
  • vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
  • identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
  • riadi hygienu prostredia,
  • vykonáva hygienický filter u detí a žiakov.


Náplň práce zdravotníckeho pracovníka v škole:

Popis pracovných činností (rozsah praxe) zdravotníckych pracovníkov v pozícií "školského" zdravotníckeho pracovníka:

(1) Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole (ak sa takéto dieťa v škole nachádza):
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam (dokument tvorí samostatnú prílohu k výzve),
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

(2) Lekár, sestra, zdravotnícky záchranár alebo verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi:
a) vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu a iné,
b) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
c) vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
d) identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
e) riadi hygienu prostredia,
f) vykonáva hygienický filter u detí a žiakov.

Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!